Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

Kolfbond_1927.jpg

Kennisgeving, 1927

NEDERLANDSCHE KOLFBOND
HOOFDBESTUUR

Koog aan de Zaan, 4 Augustus 1927.

Het Hoofdbestuur heeft de eer te Uwer kennis te brengen, dat de JAARLIJKSCHE WEDSTRIJD van den Nederlandschen Kolfbond dit jaar zal gehouden worden te Lopik, in de kolfbaan van den Heer Jb. Hoefnagel, op 12,13 en 14 September.
De Algemeene Vergadering is bepaald op Dinsdag 12 September, des namiddags 2 uur.
De Agenda luidt als volgt:
1. Opening door den Voorzitter van den Nederl. Kolfbond, Dr. G.C. van Balen Blanken.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen der vorige vergadering.
4. Rekening van den Penningmeester.
5. Verkiezing Hoofdbestuursleden. a. Wegens periodieke aftreding van de Heeren G.C. Eisma, J. Stammes, Th.R. Lunenburg, M.D. Kalker Jr. De aftredenden zijn herkiesbaar. b. (doorgehaalde tekst)
6. Vaststelling van de plaats, waar de volgende Algemeene Vergadering zal worden gehouden en aanwijzing van de plaatsvervangster.
7. Mededeelingen en Rondvraag.
8. Sluiting.

Namens het Hoofdbestuur,
Dr. G.C. VAN BALEN BLANKEN, Voorzitter, Spanbroek
F.Q.C. DEN HOLLANDER, Penningmeester, Voorburg.
D. TIEMEIJER, Secretaris, Koog aan de Zaan

Bron: Mark Aberkrom.


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie